MATLAB ile Salt & Pepper Noise ve Median Filter Uygulanması

% Goruntunun okunmasi ve gosterilmesi
I = imread('lena512.bmp');

% Histogram germe
K = imadjust(I);

% Salt & Pepper Gurultu eklenmesi
J = imnoise(K,'salt & pepper',0.02);

% Median Filter uygulanmasi
L = medfilt2(J,[3 3]);


subplot(2,3,1)
imshow(I);
title('Original Image');
subplot(2,3,4);
imhist(I);
title('Histogram of Original Image');
subplot(2,3,2);
imshow(uint8(K));
title('Contrast Stretched Image');
subplot(2,3,5);
imhist(K);
title('Histogram of Contrast Stretched Image');
subplot(2,3,3);
imshow(J);
title('Salt & Pepper Noised Image');
subplot(2,3,6);
imshow(L);
title('Median Filtered Image');
Salt & Pepper Noise + Median Filtered Image

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir